Σύγκλιση της 4ης Γ.Σ της Κοιν.Σ.Επ “Promo Kynouria”

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «PROMO KYNOURIA»

 Σήμερα 2/2/19 & ώρα  8 μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα μέλη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια 3η Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

1) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

2) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

3) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2018

4) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2019

5)  Την έγκριση της απόφασης  της Δ.Ε ,ορισμού του προέδρου ως υπευθύνου διαχειριστήνα υπογράφει οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες.(άνοιγμα λογαριασμού,καταθέσεις αναλήψεις,επιταγές,μισθοδοσία και χρήσης  i.banking)

Στο εξής, θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της Κοιν.Σ.Επ

Οι αρμοδιότητες του ταμία παραμένουν ως έχουν και έχει αποφασίσει  η Δ.Ε στις 20/7/17,σε συνεννόηση με τον πρόεδρο.

6)  Την έγκριση της απόφασης  της Δ.Ε  ,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ ,με χρήματα  είτε από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών,  είτε από χρηματοδότηση από τράπεζα.

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τα θέματα 1ο-2ο-3ο- & 4ο

Μετά από αναλυτικό απολογισμό των δράσεων μας από τον πρόεδρο της Δ.Ε και  τον οικονομικό απολογισμό με τα συνημμένα  παραστατικά που προσκομίστηκαν από την ταμία για το έτος 2018, ακολούθησε διάλογος και στην συνέχεια υποβλήθηκαν προτάσεις, για τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ για το 2019.

Θέμα 5ο:

Τα Μέλη  της Γ.Σ  μετά την σχετική ενημέρωση, εγκρίνουν την απόφαση  της Δ.Ε ,ορισμού του προέδρου ως υπευθύνου διαχειριστή, να υπογράφει οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες.

Θέμα 6ο: Τα Μέλη  της Γ.Σ  μετά την σχετική ενημέρωση, εγκρίνουν την απόφαση  της Δ.Ε,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έγινε, και τον οικονομικό  απολογισμό, καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν για   το 2019,καθώς και την έγκριση των δύο αποφάσεων,αποφασίζουμε  ομόφωνα ,την έγκριση όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης στην σημερινή Γ.Σ .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης