Κατηγορίες
Προσκλήσεις & Συνεδριάσεις Γεν.Συνελεύσεων

Σύγκλιση της 3ης Γ.Σ της Κοιν.Σ.Επ “Promo Kynouria” για το έτος 2018

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «PROMO KYNOURIA»

 Σήμερα 2/2/19 & ώρα  8 μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα μέλη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια 3η Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

1) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

2) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

3) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2018

4) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2019

5)  Την έγκριση της απόφασης  της Δ.Ε ,ορισμού του προέδρου ως υπευθύνου διαχειριστήνα υπογράφει οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες.(άνοιγμα λογαριασμού,καταθέσεις αναλήψεις,επιταγές,μισθοδοσία και χρήσης  i.banking)

Στο εξής, θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της Κοιν.Σ.Επ

Οι αρμοδιότητες του ταμία παραμένουν ως έχουν και έχει αποφασίσει  η Δ.Ε στις 20/7/17,σε συνεννόηση με τον πρόεδρο.

6)  Την έγκριση της απόφασης  της Δ.Ε  ,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ ,με χρήματα  είτε από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών,  είτε από χρηματοδότηση από τράπεζα.

 

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τα θέματα 1ο-2ο-3ο- & 4ο

Μετά από αναλυτικό απολογισμό των δράσεων μας από τον πρόεδρο της Δ.Ε και  τον οικονομικό απολογισμό με τα συνημμένα  παραστατικά που προσκομίστηκαν από την ταμία για το έτος 2018, ακολούθησε διάλογος και στην συνέχεια υποβλήθηκαν προτάσεις, για τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ για το 2019.

Θέμα 5ο:

Τα Μέλη  της Γ.Σ  μετά την σχετική ενημέρωση, εγκρίνουν την απόφαση  της Δ.Ε ,ορισμού του προέδρου ως υπευθύνου διαχειριστή, να υπογράφει οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες.

Θέμα 6ο: Τα Μέλη  της Γ.Σ  μετά την σχετική ενημέρωση, εγκρίνουν την απόφαση  της Δ.Ε,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έγινε, και τον οικονομικό  απολογισμό, καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν για   το 2019,καθώς και την έγκριση των δύο αποφάσεων,αποφασίζουμε  ομόφωνα ,την έγκριση όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης στην σημερινή Γ.Σ .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

 

 

Κατηγορίες
Προσκλήσεις & Συνεδριάσεις Γεν.Συνελεύσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Promo Kynouria»

 Σήμερα 04/03/18  και ώρα 8μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα ιδρυτικά μέλη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

α) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

β) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

γ) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2017

δ) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2018

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Μετά από αναλυτικό απολογισμό του προέδρου της Δ.Ε και  τον  οικονομικό απολογισμό με τα συνημμένα  παραστατικά που προσκομίστηκαν από την ταμία, ακολούθησε διάλογος και στην συνέχεια υποβλήθηκαν προτάσεις, για τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ για το 2018.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έγινε, και τον οικονομικό  απολογισμό, καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν για   το 2018,αποφασίζουμε  ομόφωνα ,την έγκριση τους στην σημερινή Γ.Σ .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

Κατηγορίες
Προσκλήσεις Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε  20/1/19

Σήμερα 20/1/19  και ώρα 8μ.μ, συνεδρίασε η  Δ.Ε. στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής Γ.Σ

2) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

3) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

4) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2018

5) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2019

6) Λήψη απόφασης  της Δ.Ε ,για τον ορισμό του προέδρου ως υπευθύνου διαχειριστή, να υπογράφει οποιαδήποτε συναλλαγή με τράπεζα ,(άνοιγμα λογαριασμού,καταθέσεις αναλήψεις,επιταγές,μισθοδοσία και χρήσης  i.banking), χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά απόφαση της Δ.Ε και συνυπογραφή του ταμία.

Οι αρμοδιότητες του ταμία παραμένουν ως έχουν και έχει αποφασίσει  η Δ.Ε στις 20/7/17.

7) Λήψη απόφασης  της Δ.Ε,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ ,με χρήματα  είτε από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών,  είτε από χρηματοδότηση από τράπεζα.

 

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Η συζήτηση ανοίγει με το 1ο θέμα:

Ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε, για σύγκλιση της Δ.Ε για να αποφασιστεί η ημερομηνία της ετήσιας Γ.Σ, μετά από διάλογο που ακολούθησε, αποφασίσαμε την σύγκλιση της Γ.Σ, στις 2/2/19 & ώρα  8 μ.μ. και την έκδοση σχετικής πρόσκλησης.

Στα θέματα  2ο-3ο-4ο &5ο :

Μετά από σύντομο απολογισμό του προέδρου της Δ.Ε και τον οικονομικό απολογισμό του 2018 από την ταμία, ακολούθησε διάλογος για τα πεπραγμένα και τις δράσεις του 2018 και στην συνέχεια υποβλήθηκαν προτάσεις, για τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ για το 2019.

Στο 6ο θέμα:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε εξήγησε την δυσχέρεια που παρατηρήθηκε στις συναλλαγές με τις τράπεζες  μέχρι σήμερα , με την ταυτόχρονη παρουσία  του ταμία και προέδρου κάθε φορά για να γίνει μια συναλλαγή ....

Μετά από διάλογο των μελών της Δ.Ε ,αποφασίστηκαν  όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο 6ο θέμα.

Αποφασίζουμε  τον ορισμό του προέδρου ως υπευθύνου διαχειριστή, να υπογράφει οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες. Στο εξής, θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της Κοιν.Σ.Επ

Οι αρμοδιότητες του ταμία παραμένουν ως έχουν και έχει αποφασίσει  η Δ.Ε στις 20/7/17,σε συνεννόηση με τον πρόεδρο.

Στο 7ο θέμα:

Σχετικά με την λήψη απόφασης  της Δ.Ε,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ ,με χρήματα  είτε από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών,  είτε από χρηματοδότηση από τράπεζα.

Μετά από διάλογο των μελών, αποφασίζουμε να δρομολογήσουμε εντός του έτους  2019, την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ.

Η Δ.Ε ,μετά την ενημέρωση που έγινε από τον πρόεδρο και τα Μέλη και τον οικονομικό απολογισμό με όλα τα παραστατικά που προσκομίστηκαν ,καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων  του 2019 και τις δύο αποφάσεις που πήραμε:

  1. Εξουσιοδότηση του προέδρου της ΔΕ να υπογράφει όλες τις συναλλαγές στις τράπεζες που συνεργαζόμαστε.
  2. Απόφαση αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ.

Αποφασίζουμε ,την τελική έγκρισή τους στην Γ.Σ ,στις 2/2/19.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε

Σήμερα 15/1/19 ,ο πρόεδρος Δ.Ε. της Κοιν.Σ.Επ, καλεί τα Μέλη της Διοικούσας επιτροπής στα γραφεία της της Κοιν.Σ.Επ, στις 20/01/ του 2019 και ώρα 8μ.μ, σε  συνεδρίαση ,με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής Γ.Σ

β) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

γ) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

δ) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2018

ε) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2019

ζ) Λήψη απόφασης  της Δ.Ε ,για τον ορισμό του προέδρου ως υπεύθυνος διαχειριστής, να υπογράφει οπουδήποτε συναλλαγή με τράπεζα  Οι αρμοδιότητες του ταμία παραμένουν ως έχουν και και έχει αποφασίσει  η Δ.Ε στις 20/7/17.

η) Λήψη απόφασης  της Δ.Ε,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ ,με χρήματα  είτε από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών  είτε από χρηματοδότηση από τράπεζα.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε 25/2/18

Σήμερα 25/2/18  και ώρα 8μ.μ, συνεδρίασε η  Δ.Ε. στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής Γ.Σ

β) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

γ) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

δ) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2017

ε) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2018

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Στο 1ο θέμα: Ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε, για σύγκλιση της Δ.Ε για να αποφασιστεί η ημερομηνία της ετήσιας Γ.Σ, μετά από διάλογο που ακολούθησε, αποφασίσαμε την σύγκλιση της Γ.Σ, στις 9/3/18 & ώρα  8 μ.μ.

Στα θέματα  2ο-3ο-4ο&5ο  Μετά από σύντομο απολογισμό του προέδρου της Δ.Ε και τον οικονομικό απολογισμό του 2017 από την ταμία, ακολούθησε διάλογος και υποβλήθηκαν προτάσεις, για τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ για το 2018.

Η Δ.Ε ,μετά την ενημέρωση που έγινε, και τον  οικονομικό απολογισμό με  παραστατικά που προσκομίστηκαν ,καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων  του 2018,αποφασίζουμε ,την τελική έγκριση τους στην Γ.Σ ,στις 9/3/18.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε  19/2/18

Σήμερα 19/2/18 ,ο πρόεδρος Δ.Ε. της Κοιν.Σ.Επ, καλεί τα Μέλη της Διοικούσας επιτροπής στα γραφεία της της Κοιν.Σ.Επ, στις 25/02/ του 2018 και ώρα 8μ.μ, σε  συνεδρίαση ,με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής Γ.Σ

β) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

γ) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

δ) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2017

ε) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2018

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

Κατηγορίες
Προσκλήσεις & Συνεδριάσεις Γεν.Συνελεύσεων

2Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ.Σ «Promo Kynouria»

Σήμερα 08/11/17  και ώρα 8μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα ιδρυτικά μέλη, θα πραγματοποιηθεί  έκτακτη  Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Έγκριση διαγραφής  μέλους ,για έκτακτους προσωπικούς λόγους

β) Έγκριση της εγγραφής του νέου μέλους στην Κοιν.Σ.Επ , της κυρίας  Δεληδημήτρη Μαριγώς.

γ) Έγκριση μεταφοράς , της συνεταιριστικής μερίδας ύστερα από επιθυμία  της κ. Χ. Γαρδικιώτη, στο νέο μέλος.

δ) Τροποποίηση καταστατικού

 

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Στο 1ο Θέμα: Ο πρόεδρος της Δ.Ε ,ενημέρωσε τα ιδρυτικά μέλη της Κοιν.Σ.Επ, ότι έλαβε ενυπόγραφη επιστολή από το μέλος κ. Χριστιάνα Γαρδικιώτη, η οποία ζητάει την διαγραφή της από μέλος της Κοιν.Σ.Επ, για έκτακτους προσωπικούς λόγους.

Ακολούθησε συζήτηση και η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα την διαγραφή της.

Στο 2ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα την εγγραφή του νέου μέλους, κυρίας  Δεληδημήτρη Μαριγώς, στην Κοιν.Σ.Επ.

Στο 3ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα, την μεταφορά , της συνεταιριστικής μερίδας  της κ. Χ. Γαρδικιώτη,  στο νέο μέλος, ύστερα από επιθυμία  της .

Στο 4ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα,  την τροποποίηση καταστατικού με ημερομηνία 4/7/17,που είχε εγκριθεί 14/7/17 από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Η Γ.Σ, αποφασίζουμε την έγκριση και υπογραφή του νέου τροποποιημένου καταστατικού από όλα τα μέλη ,με ημερομηνία 8/11/17,με την μόνη αλλαγή που έγινε, την αντικατάσταση  με το νέο μέλος.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης