Κατηγορίες
Προσκλήσεις & Συνεδριάσεις Γεν.Συνελεύσεων

Σύγκλιση της 3ης Γ.Σ της Κοιν.Σ.Επ “Promo Kynouria” για το έτος 2018

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «PROMO KYNOURIA»

 Σήμερα 2/2/19 & ώρα  8 μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα μέλη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια 3η Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

1) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

2) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

3) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2018

4) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2019

5)  Την έγκριση της απόφασης  της Δ.Ε ,ορισμού του προέδρου ως υπευθύνου διαχειριστήνα υπογράφει οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες.(άνοιγμα λογαριασμού,καταθέσεις αναλήψεις,επιταγές,μισθοδοσία και χρήσης  i.banking)

Στο εξής, θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της Κοιν.Σ.Επ

Οι αρμοδιότητες του ταμία παραμένουν ως έχουν και έχει αποφασίσει  η Δ.Ε στις 20/7/17,σε συνεννόηση με τον πρόεδρο.

6)  Την έγκριση της απόφασης  της Δ.Ε  ,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ ,με χρήματα  είτε από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών,  είτε από χρηματοδότηση από τράπεζα.

 

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τα θέματα 1ο-2ο-3ο- & 4ο

Μετά από αναλυτικό απολογισμό των δράσεων μας από τον πρόεδρο της Δ.Ε και  τον οικονομικό απολογισμό με τα συνημμένα  παραστατικά που προσκομίστηκαν από την ταμία για το έτος 2018, ακολούθησε διάλογος και στην συνέχεια υποβλήθηκαν προτάσεις, για τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ για το 2019.

Θέμα 5ο:

Τα Μέλη  της Γ.Σ  μετά την σχετική ενημέρωση, εγκρίνουν την απόφαση  της Δ.Ε ,ορισμού του προέδρου ως υπευθύνου διαχειριστή, να υπογράφει οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες.

Θέμα 6ο: Τα Μέλη  της Γ.Σ  μετά την σχετική ενημέρωση, εγκρίνουν την απόφαση  της Δ.Ε,για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έγινε, και τον οικονομικό  απολογισμό, καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν για   το 2019,καθώς και την έγκριση των δύο αποφάσεων,αποφασίζουμε  ομόφωνα ,την έγκριση όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης στην σημερινή Γ.Σ .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

 

 

Κατηγορίες
Προσκλήσεις & Συνεδριάσεις Γεν.Συνελεύσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Promo Kynouria»

 Σήμερα 04/03/18  και ώρα 8μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα ιδρυτικά μέλη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

α) Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων

β) Απολογισμός  οικονομικών πεπραγμένων

γ) Απολογισμός δραστηριοτήτων ,ετησίου προγράμματος 2017

δ) Υποβολή ετησίου προγράμματος δραστηριοτήτων 2018

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Μετά από αναλυτικό απολογισμό του προέδρου της Δ.Ε και  τον  οικονομικό απολογισμό με τα συνημμένα  παραστατικά που προσκομίστηκαν από την ταμία, ακολούθησε διάλογος και στην συνέχεια υποβλήθηκαν προτάσεις, για τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ για το 2018.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έγινε, και τον οικονομικό  απολογισμό, καθώς και τις προτάσεις δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν για   το 2018,αποφασίζουμε  ομόφωνα ,την έγκριση τους στην σημερινή Γ.Σ .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

Κατηγορίες
Προσκλήσεις & Συνεδριάσεις Γεν.Συνελεύσεων

2Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ.Σ «Promo Kynouria»

Σήμερα 08/11/17  και ώρα 8μ.μ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Δ.Ε προς τα ιδρυτικά μέλη, θα πραγματοποιηθεί  έκτακτη  Γ.Σ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης προς έγκριση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Έγκριση διαγραφής  μέλους ,για έκτακτους προσωπικούς λόγους

β) Έγκριση της εγγραφής του νέου μέλους στην Κοιν.Σ.Επ , της κυρίας  Δεληδημήτρη Μαριγώς.

γ) Έγκριση μεταφοράς , της συνεταιριστικής μερίδας ύστερα από επιθυμία  της κ. Χ. Γαρδικιώτη, στο νέο μέλος.

δ) Τροποποίηση καταστατικού

 

Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, προχωρήσαμε σε συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Στο 1ο Θέμα: Ο πρόεδρος της Δ.Ε ,ενημέρωσε τα ιδρυτικά μέλη της Κοιν.Σ.Επ, ότι έλαβε ενυπόγραφη επιστολή από το μέλος κ. Χριστιάνα Γαρδικιώτη, η οποία ζητάει την διαγραφή της από μέλος της Κοιν.Σ.Επ, για έκτακτους προσωπικούς λόγους.

Ακολούθησε συζήτηση και η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα την διαγραφή της.

Στο 2ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα την εγγραφή του νέου μέλους, κυρίας  Δεληδημήτρη Μαριγώς, στην Κοιν.Σ.Επ.

Στο 3ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα, την μεταφορά , της συνεταιριστικής μερίδας  της κ. Χ. Γαρδικιώτη,  στο νέο μέλος, ύστερα από επιθυμία  της .

Στο 4ο Θέμα: Η Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα,  την τροποποίηση καταστατικού με ημερομηνία 4/7/17,που είχε εγκριθεί 14/7/17 από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Η Γ.Σ, αποφασίζουμε την έγκριση και υπογραφή του νέου τροποποιημένου καταστατικού από όλα τα μέλη ,με ημερομηνία 8/11/17,με την μόνη αλλαγή που έγινε, την αντικατάσταση  με το νέο μέλος.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης

Κατηγορίες
Προσκλήσεις & Συνεδριάσεις Γεν.Συνελεύσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ     

Άστρος 3/11/2017

Ο πρόεδρος Δ.Ε. της Κοιν.Σ.Επ.,καλεί τα Μέλη της Διοικούσας επιτροπής, στις 8/11 του 2017 και ώρα 7μ.μ, σε έτακτη συνεδρίαση & Στην συνέχεια και ώρα 8 μ.μ, καλεί τα Μέλη της Κοιν.Σ.Επ ,σε  έκτακτη Γενική Συνέλευση  στα γραφεία μας, με τα παρακάτω θέματα:

α) αίτημα αποχώρησης μέλους για έκτακτους προσώπικους λόγους

β) έγκριση νέου μέλους στην Κοιν.Σ.Επ.

γ) τροποποίηση καταστατικού

 

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.

Τζιβελόπουλος Φώτης